Reglament


1. "La 5ena Pujada nocturna a Montserrat" se celebrarà el dissabte 6 de juliol de 2019 amb inici a les 21:45h amb un recorregut de 4'5 km. El punt de sortida estarà situat al pavelló municipal de Monistrol de Montserrat, i l'arribada a la plaça del Monestir de Montserrat.

2. La marxa està oberta a totes les persones que s'inscriguin prèviament mitjançant els punts presencials o a través de la web oficial.

3. El mínim d'edat per a participar és de 3 anys.

En cas que el/la participant sigui menor de 18 anys cal el consentiment del pare/mare/tutor, aquest s'haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal.. Els menors d'edat hauran de córrer acompanyats d'un adult: pare/mare/tutor o persona en qui deleguin la responsabilitat.

4. El preu de la inscripció és de 10 euros els adults i de 7 euros els menors de 15 anys. Si vols baixar amb autocar hi haurà un suplement de 2 euros. La inscripció només serà vàlida un cop s'hagi fet efectiu el pagament, tant via internet com presencialment. Cal portar el resguard de la mateixa i/o el DNI del titular per recollir el dorsal. L'organització no lliurarà cap dorsal si l'inscrit no aporta aquests documents per tal d'identificar-se com a titular de la inscripció. La fotocòpia del DNI juntament amb una autorització del titular és vàlida per recollir un dorsal en cas de no poder fer-ho el titular.

*Menor de 15 anys.

5. No es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una prova de curses de muntanya com poden ser: patins, bicicletes,handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre altres.

6.Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l'import de la mateixa, si la no participació de l'atleta és per causes no imputables a l'organització.

7. El fet de formalitzar la inscripció a la cursa dóna dret a recollir la bossa del participant (amb el dorsal) el mateix dia de la prova al pavelló municipal.

El fet de no retirar el dorsal i la bossa del participant en els termes establerts significa la renúncia dels mateixos.

8. La inscripció es tancarà quan s'assoleixin els 200 inscrits.

9. Per participar és obligatori córrer amb dorsal.

10. És obligatori portar el dorsal ben visible al pit. Els participants sense dorsal no podran entrar a l'arribada.

11. El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a la sortida i a l'arribada; de la mateixa manera que ho estarà cada cruïlla per tal d'evitar cap confusió.

12. L'organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit estarà sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública i patronal que poden provocar petits canvis d'última hora inevitables el dia de la prova però que no afectaran a la distància de la cursa. Així mateix, si la marxa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els diners d'inscripció.

13. L'avituallament estarà situat a l'arribada de la plaça del monestir de Montserrat.

14. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l'organització.

15. La marxa de 4'5 km es considerarà tancada a les 2 hores després de la sortida.

16. No es permet córrer o caminar amb animals per seguretat del mateix animal i de la resta de participants a la cursa. En cap cas podrà pujar els animals a l'autocar.

17. NO HI HAURÀ COPES NI OBSEQUIS, és una marxa on els participants podràn córrer o caminar.

18. No hi haurà classificacions.

19. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

  • a) Mostra un estat físic deficient.
  • b) No realitza el recorregut complert.
  • c) No portar el dorsal en un lloc visible.
  • d) Mostrar un comportament antiesportiu i protestar sense respectar el procediment establert i reflectit en el punt 11.

20. L'organització disposarà d'un guarda-roba per els participants. No s'acceptarà cap reclamació per la pèrdua d'objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, smartphones, etc...) deixats al mateix.

21. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits.

22. El participant, pel fet d'inscriure's a la V Marxa "Pujada nocturna a montserrat 2019" autoritza expressament a l'organització i als seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

23. Els participants, tret que ho comuniquin a l'organització, accedeixen a la cessió de les seves dades a l' Associació d'Atletisme Monistrol (l'Assoc. Monistrol Running). Les dades personals de tots els participants formaran part d'un fitxer propietat de l'Associació d'Atletisme Monistrol (l'Assoc. Monistrol Running). Aquestes dades podran ser utilitzades per a finalitats comunicatives de la mateixa "5ena Pujada Nocturna a Montserrat 2019", o de pròxims esdeveniments.

Les dades personals de tots els participants formaran part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat. Aquestes dades podran ser utilitzades per a finalitats comunicatives de cara a futurs esdeveniments.

24. L'organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant l'esdeveniment.

25. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d'accidents puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Així mateix, cada participant participa sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar l'activitat. L'organització no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa i caminada per motius de la condició mèdica dels participants, els quals han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.

26. La inscripció a la V Marxa 2019"Pujada Nocturna a Montserrat" comporta l'acceptació total d'aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en última instància per l'organització, que aplicarà la normativa FEEC.

28. La V Marxa "Pujada Nocturna a Montserrat 2019" es podrà suspendre o traslladar a un altre dia del calendari per inclemències meteorològiques o per causes alienes i/o de força major, sempre que ho decideixin les Institucions Governamentals i el Coordinador General juntament amb el Director Tècnic i el Jutge Àrbitre, essent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es retornarà l'import de la inscripció. Tot el que no estigui previst en aquest reglament serà resolt amb el reglament de la FEEC.

Junta directiva de l'Associació d'Atletisme Monistrol (Assoc. Monistrol Running)